Hiển thị: 1 - 3 of 3 Bài viết

Công việc của một nhân viên công nghệ thông tin

Nhân viên công nghệ thông tin (CNTT) là người chịu trách nhiệm về quản trị hệ thống, bảo trì và phát triển các hệ thống công nghệ thông tin trong tổ chức. Các công việc của một nhân viên CNTT có thể bao gồm như sau: Thiết lập và quản trị hệ thống mạng: Nhân …

viết thư xin việc mẫu chuẩn

Kính gửi: [Tên người nhận hoặc phòng nhân sự] Tôi xin gửi đến công ty [Tên công ty] thư xin việc làm với mong muốn gia nhập và đóng góp sự phát triển của công ty. Tôi tên là [Họ và tên], tốt nghiệp [Tên trường] chuyên ngành [Chuyên ngành] và có kinh nghiệm làm …

Mẫu đơn xin việc viết tay – viết email xin việc mới nhất

Mẫu đơn xin việc viết tay chuẩn CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do – Hạnh phúc ĐƠN XIN VIỆC …………., ngày … tháng … năm ……… Kính gửi: Ông/Bà……………………………………..… Chức vụ:………………………………………………….… Công ty:…………………………………………………….. [Họ và tên] [Ví dụ: Tôi tên là Nguyễn Văn A] [Địa chỉ] [Tên tỉnh thành] …